GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

 二维码
作者:PP来源:第三方产品质量检测机构网址:http://www.jiancemao.com

木器涂料包括家具、门窗、护墙板、地板、日常生活用品、木制乐器、体育用品、文具、儿童玩具等所选用涂料,一般来说木器涂料以家具涂料为主,根据品种的不同分为聚氨酯类涂料,硝基类涂料,醇酸类涂料,不饱和聚酯类涂料等。

GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量检测:

测试项目

聚氨酯类

硝基类

醇酸类

不饱和聚酯类

色漆

清漆

水性固化涂料

非水性固化涂料

粉末涂料

VOC含量-涂料

面漆:≤660/650g/L

底漆:≤600g/L

≤700g/L

≤450g/L

≤420g/L

≤250g/L

≤300g/L

≤250g/L

≤420g/L

---

VOC含量-溶剂型腻子

≤400g/L

≤400g/L

≤400g/L

≤300g/L

---

---

---

---

---

VOC含量-水性固化腻子

---

---

----

---

≤60g/kg

≤60g/kg

≤60g/kg

≤60g/kg

---

甲醛含量

---

---

---

---

≤100mg/kg

≤100mg/kg

≤100mg/kg

---

---

总铅含量

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

≤90mg/kg

可溶性重金属-镉含量

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

≤75mg/kg

可溶性重金属-铬含量

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

可溶性重金属-汞含量

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

≤60mg/kg

乙二醇醚及醚酯总和含量

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

≤300mg/kg

---

苯含量

≤0.1%

≤0.1%

≤0.1%

≤0.1%

---

---

---

≤0.1%

---

甲苯与二甲苯总和含量

≤20%

≤20%

≤5%

≤10%

---

----

---

≤5%

---

苯系物总和含量

---

---

---

---

≤250mg/kg

≤250mg/kg

≤250mg/kg

---

---

多环芳烃总和含量

≤200mg/kg

≤200mg/kg

≤200mg/kg

≤200mg/kg

---

---

---

≤200mg/kg

---

游离二异氰酸酯总和含量

潮气固化型≤0.4%

其他≤0.2%

---

---

---

---

---

---

----

----

甲醇含量

---

≤0.3%

---

---

---

---

---

≤0.3%

---

卤代烃总和含量

≤0.1%

≤0.1%

≤0.1%

≤0.1%

---

----

---

≤0.1%

---

邻苯二甲酸酯总和含量

---

≤0.2%

---

---

---

---

---

----

----

烷基酚聚氧乙烯醚总和含量

---

---

---

---

≤1000mg/kg

≤1000mg/kg

≤1000mg/kg

---

---

涂料相关测试标准:

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

GB 12441-2018饰面型防火涂料

GB 28375-2012混凝土结构防火涂料

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量